Nom del tràmit

SUBVENCIONS PER ALS PETITS COMERÇOS I EMPRESES DE SERVEIS, REFORMES I NOVA CREACIÓ AL MUNICIPI D’ULLDECONA

Objecte L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar les inversions en els comerços i empreses d’Ulldecona, mitjançant la realització d’obres o l’adquisició d’elements inventariables que permetin assegurar la rendibilitat dels negocis i l’adaptació d’aquests a l’entorn canviant del mercat actual.
Qui el pot demanar

El beneficiari ha de complir els següents requisits:

 • Ser persona física, jurídica o entitat sense personalitat jurídica, titular d’una activitat econòmica real que es desenvolupi al terme municipal d’Ulldecona.
 • Ha de comptar amb la corresponent llicència d’activitat o ha d’haver presentat la comunicació d’inici d’activitat, en cas de resultar exigible.

No poden ser beneficiaris de la subvenció els titulars de les següents activitats

 • Comerç minorista amb superfície de local superior a 250 m².
 • Comerç majorista.
 • Entitats bancàries.
 • Empreses amb volum de negoci superior a 1.000.000,00 euros.
 • Activitats realitzades fora d’establiment permanent.
 • Activitats realitzades en establiments no oberts al públic.
Període de l’any en què es pot demanar La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Es podrà demanar des de la publicació fins al 30 de novembre de 2022.
Quantia La concessió d’aquesta subvenció es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 433.78103 de l’exercici 2022 i la quantia global màxima de les subvencions que s’atorgaran serà de 10.000 euros. La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari és del 30% de les despeses subvencionables justificades, fins a arribar a un màxim de 2.500,00 euros.
Què heu de fer Es concedirà la subvenció a totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits. La concessió de la subvenció s’efectua en règim de concurrència no competitiva. En cas que el total de subvencions concedides superi l’import màxim de la convocatòria, es prorratejaran els imports de les subvencions, per tal d’ajustar-los a l’import màxim autoritzat
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Altres informacions [Bases en PDF] [Convocatòria]
On es pot tramitar
 • Telemàticament a la Seu electrònica (omplir la instància genèrica i adjuntar la sol·licitud i Annex I i II).
 • Presencialment presentant la sol·licitud al Registre d’Entrada de l’ajuntament (de dilluns a divendres de 10 h a 14 h).
Documentació necessària
 • Sol·licitud
 • Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. (incorporada a la sol·licitud).
 • Declaració econòmica detallant les previsions de subvencions i altres ingressos que ha d’obtenir el beneficiari.
 • Pressupost de l’actuació.
 • Fotografies de l’estat actual del local.
Justificació

El beneficiari haurà de presentar la justificació de l’aplicació dels fons en un termini de tres mesos a partir de la finalització de l’execució del projecte. La justificació es presentarà en forma de compte justificatiu amb aportació de documents, i tindrà el següent contingut:

 • Relació classificada de les despeses de l’activitat.
 • Factures o documents justificatius de la realització de la despesa.
 • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seua procedència.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • Fotografies de l’estat final, una vegada executat el projecte.
 • Justificant de la titularitat del compte bancari on s’ingressarà l’import de la subvenció.

La relació classificada de les despeses, la relació detallada d’altres ingressos i la declaració responsable es presentaran en els models normalitzats facilitats per l’Ajuntament.

Tràmit SUB_06

 

Buy now