Bases del 15è Concurs de l’adhesiu d’ADAM RAGA (estiu 2017)

1. L’Ajuntament d’Ulldecona, amb el pilot Adam Raga, convoca un concurs de dibuixos de tipus caricatura i d’aspecte simpàtic sobre la figura d’Adam Raga amb la seva moto TRS de trial, amb la finalitat de fer adhesius i altres articles publicitaris.

2. Podran participar en aquest concurs tant de forma individual com col•lectiva, totes aquelles persones que ho desitgen.

3. El disseny es presentarà preferentment en format digital a través de e-mail. També es podran presentar sobre paper A4.

4. Es podrà usar com a inspiració qualsevol foto dels anys 2016 i 2017.

5. Els dissenys es podran lliurar personalment o enviar-se a ports pagats (i correctament empaquetats per evitar desperfectes), a l’Ajuntament d’Ulldecona, Major 49, 43550 Ulldecona.
També es poden enviar per E-MAIL a adam@adamraga.com .
El termini de presentació acaba el dia 29 d’agost de 2017 a les 14.00 hores.

6. Els dibuixos premiats quedaran en propietat d’Adam Raga i en podrà fer l’ús que cregui convenient.

7. Els premis seran els següents:
1r: 400 € i un obsequi
2n: 100 € i un obsequi
3r: 50 € i un obsequi

8. Els premis s’entregaran el Dimecres 30 d’agost a les 22.00 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Ulldecona pel mateix Adam Raga.

9. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món del trial i del disseny.

10. El jurat podrà declarar desert el premi si considera que els dissenys presentats no tenen suficient nivell de qualitat. El veredicte del jurat és inapel•lable.

11. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació de les bases, del veredicte, i també de les decisions del jurat.

15è concurs de l’adhesiu d’Adam Raga