Nom del tràmit Llicència d’obra major
En què consisteix En l’autorització per a la realització de qualsevol tipus d’obra amb projecte tècnic
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntat la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa Ordenança fiscal municipal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres [PDF]
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques [PDF]
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària
  • Instància degudament complimentada [PDF sol·licitud]
  • Fotocòpia del NIF
  • 2 exemplars del projecte bàsic o d’execució visat pel Col·legi corresponent
  • Full d’assumeix de direcció facultativa signat per tècnic competent
  • Full de direcció d’execució de l’obra sinat per tècnic competent
  • Full d’estadística d’edificació i habitatge
  • Estudi de seguretat i salut (en cas que sigui necessari)

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_01

Buy now