Nom del tràmit Llicència d’obra menor
En què consisteix És l’autorització per a la realització d’obres d’escassa entitat constructiva i econòmica, com les simples reparacions, decoració, ornamentació o tancament, que no afectin l’estructura o elements substancials de l’immoble
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntat la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària
  • Instància degudament complimentada [PDF sol·licitud]
  • Fotocòpia del NIF
  • 2 fotografies de l’edifici o zona objecte de les obres
  • Pressupost i descripció detallada de les obres objecte de la petició
  • Referència cadastral o Plànol d’emplaçament i situació

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_03

Buy now