Nom del tràmit Llicència de parcel·lació / divisió horitzontal
En què consisteix Dividir un terreny en dues o més porcions, amb modificacions de llindars en sòl urbà o urbanitzable, d’acord amb el planejament vigent
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntat la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària
  • Instància degudament complimentada [PDF sol·licitud]
  • Fotocòpia del NIF
  • Referència cadastral
  • Plànol cadastral
  • Projecte de parcel·lació o divisió horitzontal
  • Fotocòpia del títol de propietat (escriptura), on consti l’immoble o còpia simple de l’escriptura

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_04

Buy now