Nom del tràmit Comunicació de primera utilització i ocupació de l’edifici
En què consisteix Petició d’informe envers la compatibilitat d’usos, a una activitat a desenvolupar
Qui el pot demanar Qualsevol particular motivant la seva petició
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntat la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària
  • Instància degudament complimentada [PDF sol·licitud]
  • Fotocòpia del NIF
  • Referència cadastral o Plànol d’emplaçament i situació
  • Memòria descriptiva de l’activitat a desenvolupar

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_07

Buy now