Nom del tràmit Comunicació substitutiva de llicència i autoliquidació
En què consisteix És l’autorització per l’execució d’obres de reforma o modificació parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic dintre del sòl urbà
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any
Què heu de fer Adreçar-vos al departament dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament per a la realització de la comunicació, davant del personal de l’Ajuntament
  Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa Segons valoració de les obres
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 11
On es pot tramitar Serveis tècnics
Documentació necessària
  • Pressupost i descripció detallada de les obres objecte de la petició

EN EL CAS DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER PART D’UNA SOCIETAT

  • Fotocòpia del CIF de la societat
  • Poders de qui actua per compte de la societat sol·licitant de la llicència

Tràmit STU_08

Buy now