Nom del tràmit Subvenció municipal per a les obres/instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica i/o eòlica per a ús domèstic
En què consisteix L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona, es reconeixen per al foment d’instal·lacions d’energies renovables en habitatges del terme municipal d’Ulldecona, per a les llicències d’obres concedides entre les dates que s’indicaran a la convocatòria pertinent. 
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit, la indicada a la convocatòria pertinent.
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per a les obres/instal·lacions d’autocosum amb energia solar fotovoltaica i/o eòlica per a ús domèstic al municipi d’Ulldecona [bases en PDF]
Convocatòria Fora de termini
Altres informacions Serveis tècnics
On es pot tramitar S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
Documentació necessària • Model de sol·licitud normalitzat [sol·licitud en PDF].
• Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions [Declaració Responsable en PDF].
• Declaració econòmica, en la qual es detallaran les previsions de subvencions i altres ingressos que ha d’obtenir el beneficiari per la realització de l’activitat subvencionada, les previsions de despeses i el resultat econòmic pressupostat per a l’activitat [Declaració Econòmica en PDF].
• Projecte d’instal·lació o document necessari per a obtenir la llicència urbanística, que ha d’incloure el pressupost de l’actuació.

Tràmit SUB_01

Buy now