Nom del tràmit Subvenció municipal per rehabilitació d’habitatges al municipi d’Ulldecona
En què consisteix L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona, es reconeixen per al foment d’actuacions de millora en determinats habitatges del terme municipal d’Ulldecona, per a les llicències d’obres concedides entre les dates que s’indicaran a la convocatòria pertinent.
Qui el pot demanar La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any, el termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit la indicada a la convocatòria pertinent.
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud, presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34 i demanar per serveis tècnics
Preu / Taxa No té cap cost
Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges al municipi d’Ulldecona
[bases en PDF
Convocatòria  Convocatòria 2023.   El termini de presentació s’acaba el 31/01/2024
Altres informacions Serveis tècnics
On es pot tramitar S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
Documentació necessària
 • Model de sol·licitud normalitzat [sol·licitud en PDF].
 • Declaració responsable [declaració responsable]
 • Declaració econòmica [declaració econòmica]
 • Fotocòpia compulsada de l’escriptura de propietat o bé contracte d’arrendament.
 • En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.
 • Fotocòpia compulsada del DNI de la persona física sol·licitant.
 • Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors…).
 • Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupost i, si escau, projecte o memòria valorada, sempre que no s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d’obres.
 • Fotocòpia del número de compte corrent.

EN EL CAS DE SOL·LICITUD PER PART D’UNA COMUNITAT DE VEÏNS

 • Fotocòpia del CIF de la societat.
 • Acreditació de la representació.

Tràmit SUB_01

Buy now