La celebració del ple ordinari del mes de novembre, dilluns 5 de novembre, va servir per aprovar el compte general del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2017, dins els temes tractats en l’àmbit econòmic. El punt va ser aprovat per 12 vots a favor (SU, CiU, PP i MU) i 1 abstenció (CUP). Durant el ple es va donar compte també de l’aprovació de la liquidació del mateix exercici. En l’informe d’intervenció al respecte, es posa de manifest que la despesa realitzada durant l’any passat és de 4.763.690’98 euros, amb una lleugera disminució respecte a la del 2016, motivada, entre altres factors, per l’amortització del deute pendent dels cànons d’abocaments que anualment s’abonen a les Confederacions Hidrogràfiques del Xúquer i Ebre. Només ja per aquest concepte, la despesa s’ha reduït des de 123.183’60 euros fins a 15.190’80 en l’exercici passat. 

Pel que fa als ingressos liquidats, ascendeixen a 5.895.985’41 euros, amb un increment de 682.231’09 euros respecte al 2016, degut sobretot a l’augment en concepte de transferències i subvencions, atès que la Generalitat de Catalunya ha fet efectius els pagaments endarrerits de dos anualitats del Fons Català de Cooperació, el Pla Únic d’Obres i Serveis que devia des del 2012, i diverses justificacions de la Llei de Barris. Això ha permès reduir el gran import del deute pendent amb l’Ajuntament d’Ulldecona desprès d’una tasca important de control i seguiment per part dels diversos serveis municipals.

Segons l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, aquesta “bona gestió dels números, el control, reducció de les despeses i la priorització de les inversions necessàries, fa que la situació econòmica de l’Ajuntament hagi millorat notablement durant aquest mandat”. La diferència entre els ingressos liquidats i les despeses  efectuades pel consistori en el passat exercici va donar un resultat positiu superior al milió d’euros.

A més, Ventura ha posat de manifest una dada molt destacada, la important baixada, al tancament de l’exercici 2017, de les obligacions de pagament per part de l’Ajuntament. En concret, per un import de 795.330’37 euros, mentre l’any anterior arribaven a 1.094.258’63 euros. Així, en l’exercici liquidat, s’ha acabat de pagar tot el deute de l’Ajuntament amb els seus proveïdors, màxima prioritat del govern municipal. Aquest ha quedat pràcticament a zero, deixant durant l’any passat, el termini de pagament a proveïdors, amb una mitjana inferior als 22 dies. Pel que fa als drets pendents de cobrament, al tancament del 2017, se situen en 1.728.712’64 euros. 

També es va donar compte del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i límit de deute que marca la normativa vigent. El govern municipal s’ha mostrat satisfet del resultat i ha destacat el rigor amb què s’elaboren i s’executen els pressupostos municipals, donant resposta a les necessitats d’Ulldecona. 

Si és del vostre interès, podeu consultar aquestes i altres dades sobre la gestió econòmica de l’Ajuntament d’Ulldecona, al Portal de Transparència: https://www.seu-e.cat/web/ulldecona/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

 

Aprovació del compte general del pressupost de l’Ajuntament d’Ulldecona 2017 i liquidació positiva de l’exercici