L’accés i ús d’aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l’usuari de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

I. Condicions generals d’ús del portal de transparència
Ajuntament d’Ulldecona (en endavant, Administració titular) amb NIF P4315800E, ubicat a Major, 49, 43550, Ulldecona (Tarragona) , tel. 977-573034 , correu electrònic ajuntament@ulldecona.cat, és el titular d’aquest portal de transparència i s’encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que s’hi contenen.

Per la seva banda, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC), amb NIF Q-0801175-A, ubicat al carrer de Tànger, núm. 98 (planta baixa), 08018, tel. 93.272.25.00 i fax. 93.272.4048, és el titular del domini d’internet seu-e.cat.
Els usuaris del portal de transparència es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereixen, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

I.1. Hipervincles
Hipervincles des del portal de transparència a d’altres portals web

El portal de transparència ha inclòs enllaços a pàgines web de tercers (“links”), la major part d’altres Administracions públiques. L’Administració titular revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços inclosos en aquest portal de transparència.
Tot i que l’Administració titular pugui realitzar revisions periòdiques, no es fa responsable de les modificacions posteriors que terceres parts efectuïn en aquests enllaços.
S’avisarà a través de missatges sobre els esmentats enllaços, si accedint a ells s’abandona o es roman en el portal de
transparència.

Hipervincles des de webs de tercers al portal de transparència
Els usuaris que es proposin establir hipervincles entre el seu portal web i el portal de transparència han de tenir en
compte el següent:

 1. L’establiment d’hipervincles no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Administració titular o l’AOC i el propietari de la pàgina web en el que s’estableixin, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de l’Administració titular o l’AOC dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s’insinuarà que l’Administració titular o l’AOC han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s’ha  supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s’estableixin.
 2. L’Administració titular i l’AOC no es responsabilitzen, ni garanteixen la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment d’hipervincles pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l’accés a la web de l’hipervincle.
 3. El web en què s’estableixi l’hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius pertanyents a l’Administració titular, llevat d’aquells signes que formin part de l’hipervincle.
 4. El web en què s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

I.2. Responsabilitats
L’Administració titular és responsable dels continguts del portal de transparència, així com de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació publicada i els serveis a què es pugui accedir.
És responsabilitat específica de l’Administració titular:

 • Revisar la veracitat i actualització de la informació publicada automàticament a l’espai de transparència provinent de fons d’informació supramunicipals als quals l’Administració titular ha tramès la informació prèviament.
 • Difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, perquè les persones puguin conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació.
 • Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment, amb caràcter automàtic, indicant si és possible la data en què s’ha de tornar a actualitzar.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El portal de transparència és un servei 24×7. No obstant, poden existir excepcions al nivell de disponibilitat derivades d’operacions planificades i incidències de tercers que pugin afectar al servei. Quan sigui possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web, mitjançant un missatge visible al portal de transparència.
L’Administració titular i l’AOC no es fan responsables dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar del funcionament operatiu del portal de transparència motivats per causes alienes a la seva voluntat. Tampoc es fan responsables dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’AOC o de l’Administració titular.
L’Administració titular i l’AOC es reserven el dret, segons les seves respectives responsabilitats, a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
En relació a la responsabilitat de l’Administració titular i l’AOC sobre possibles hipervincles, veure apartat I.1. d’aquest avís legal.

II. Reutilització de la informació
II.1. Condicions generals de reutilització
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (en endavant, LRISP) que transposa la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, en la seva versió modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que transposa al seu torn la Directiva 2013/37/UE de 26 de juny de 2013), regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes del sector públic, tot obrint la reutilització de documents a tots els agents potencials del mercat (en endavant, agent/s reutilitzador/s).
S’entén per reutilització l’ús dels documents per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública (art. 3.1 LRISP).

El concepte de document inclou tota la informació o part d’ella, qualsevol que sigui el seu suport o forma d’expressió, sigui aquesta textual, gràfica, sonora, visual o audiovisual, incloent les metadades associades i les dades contingudes amb els nivells més elevats de precisió i desagregació. A aquests efectes no es consideraran documents els programes informàtics que estiguin protegits per la legislació específica aplicable als mateixos (annex.2 LRISP).
En virtut del citat marc jurídic, l’Administració titular permet la reutilització dels continguts i de les dades que obrin en el seu poder, tot autoritzant amb caràcter general la reproducció, la distribució i la comunicació pública dels documents i la seva transformació per fer-ne obres derivades, sense cap limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques de la LRISP i sempre que no es contradigui amb la llicència que es pugui establir per a una determinada informació, que serà la que prevalgui.

II.2. Obligatorietat de les condicions generals
Les presents condicions generals vincularan a qualsevol agent reutilitzador només pel fet d’haver utilitzat algun dels documents sotmesos a elles.

II.3. Modalitats de reutilització
Amb caràcter general, la reutilització de la informació amb finalitats comercials o no comercials, es podrà efectuar sense subjecció a condicions especials, llevat que s’indiqui el contrari. No obstant, la informació també podrà ser reutilitzada d’acord amb alguna de les següents modalitats previstes per la LRISP:

 • Reutilització de la informació amb subjecció a les condicions establertes en llicències tipus.
  La reutilització es pot limitar per la tutela de drets o béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. En cas d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual, la seva reutilització es podrà sotmetre a l’ús de llicències de reconeixement Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de  llicències,es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
 • Més informació sobre les llicències creatives commons a:
  http://cat.creativecommons.org/?page_id=184 En tot cas, la llicència indicarà al menys la finalitat de la reutilització, la seva durada, les obligacions del beneficiari i de l’Administració concedent, les responsabilitats d’ús i la modalitat financera (gratuïta o amb cost).
 • Reutilització de documents prèvia sol·licitud, d’acord amb el procediment de l’art. 10 LRISP.
 • Subscripció d’acords exclusius de conformitat amb el procediment de l’art. 6 LRISP.

II.4. Condicions bàsiques de la reutilització
Són condicions bàsiques per a la reutilització de la informació, les següents (art. 8 LRISP):

 • Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que es citi sempre la font de la informació.
 • Que s’esmenti la darrera data d’actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals
  és possible la reutilització futura de les dades.
 • Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

II.5. Responsabilitats derivades de la reutilització
No es podrà exigir que es mantingui la producció i emmagatzematge d’un determinat tipus de document amb vistes ala seva reutilització (art. 5.3 LRISP).
L’ Administració titular i l’AOC no seran en cap cas responsables de l’ús que de la informació facin els agents reutilitzadors, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada (art.7LRISP).
Els agents reutilitzadors utilitzaran la informació sota la seva responsabilitat i risc, tot responent en exclusiva enfront a tercers dels danys que se’n puguin derivar. En tot cas, els agents reutilitzadors resten sotmesos a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic.

Protecció de dades de caràcter personal pel que fa a la reutilització de la informació del Portal Web De conformitat amb el que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic -LRISP- s’informa expressament als interessats i/o usuaris del portal web que, en cap cas, podrà ser objecte de reutilització, la informació en què la ponderació a què es refereixen els articles 5.3 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, doni com a resultat la prevalença del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, llevat que es produeixi la dissociació de les dades a què es refereix l’article 15.4 de l’esmentada Llei (art. 3.4 LRISP). Sense perjudici de l’anterior, de conformitat amb l’art. 4.6

LRISP, també es posa en coneixement dels interessats i usuaris del Portal web que la reutilització de documents que continguin dades de caràcter personal es regeix pel que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades d’aquest Ajuntament són els següents: dpo@ateneu.eu

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

AJUNTAMENT D’ULLDECONA, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús. Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

AJUNTAMENT D’ULLDECONA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de AJUNTAMENT d’ULLDECONA.

1. DADES IDENTIFICADORES
Nom del domini: www.ulldecona.cat
Nom comercial: AJUNTAMENT D’ULLDECONA
Denominació social: AJUNTAMENT D’ULLDECONA
NIF: P4315800E
Domicili social: Carrer Major 49 , 43550 ULLDECONA (TARRAGONA)
Telèfon: 977573034
e-mail: ajuntament@ulldecona.cat
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): ENS LOCAL AJUNTAMENT D’ULLDECONA

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.ulldecona.cat.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.
Per a efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic ajuntament@ulldecona.cat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al RESPONSABLE.
Ús de Cookies
Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar
la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies no proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
Aquesta pàgina web utilitza cookies analítiques (_ga o _utm), que són propietat de Google Analytics i tenen una durada de 2 anys, per a habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar-vos la navegació. A tots els usuaris que visiten la pàgina web, se’ls informa de l’ús d’aquestes cookies mitjançant un banner flotant, i es considera que si continua navegant està d’acord amb el seu ús. En cas d’acceptar el seu ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació tot consultant la nostra Política de cookies.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies i per impedirne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a ULLDECONA.

Buy now