Versió en pdf per a imprimir

Nom del tràmit Subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2018
En què consisteix L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona, es reconeixen per al foment i l’activació del petit comerç a Ulldecona, per a les llicències d’obres concedides entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.
Qui el pot demanar a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, cal que es reuneixin les següents condicions:

 • Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin llicència d’activitat per a la venda de productes en detall a Ulldecona i Barris.
 • Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en dret.
 • Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l’Ajuntament d’Ulldecona i d’acord amb les normes vigents.

El benefici que es reconegui per raó d’una determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia acreditació documental.

b) L’aprovació d’atorgament de l’ajut, en cas de necessitat de llicència d’obres, es farà simultàniament o amb posterioritat a l’aprovació de la corresponent llicència. Si les obres s’iniciessin abans de la concessió de la llicència d’obres, el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d’urgència i seguretat així s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar pels serveis tècnics municipals.

c) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a la llicència municipal d’obres concedida.

Període de l’any en què es pot demanar El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de setembre i tindrà com a data límit el 15 de novembre de 2018.
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament despatx número 10 (Registre General d’Entrada)

Subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2018 [bases en PDF]

On es pot tramitar Secretaria
Documentació necessària
 • Instància subscrita per l’interessat, en el model oficial establert a l’efecte (Sol·licitud).
 • Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les condicions de l’article 4.1.a (propietari, arrendatari…).
 • En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal autorització prèvia i escrita del titular de la propietat.
 • Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de societats caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la representació.
 • De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada.
 • Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres administracions (inclòs en la sol·licitud).
 • Acreditació documental de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts d’altres administracions pel mateix concepte, si s’escau. L’import dels ajuts rebuts no podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció subvencionada.
 • Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’ajuntament (inclòs en la sol·licitud).
 • Compte justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, Annex 1).
 • Factures (s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
 • Certificat acreditatiu de titularitat del número de compte on s’ingressarà l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència bancària (segons model establert per l’ajuntament Annex 2).
 • Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres abans i després de realitzar-les (façanes, interiors…).
 • Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupostos i, si escau, projecte o memòria valorada, sempre i quan no s’hagi aportat amb la sol·licitud de llicència d’obres.

Tràmit SUB_03

Buy now