Avui, dia 12 de juny, s’ha aprovat per decret d’Alcaldia, el plec de clàusules d’explotació en règim de llicència d’ús privatiu d’una porció de domini públic municipal al costat de la plaça de bous per a l’activitat de venda de begudes i entrepans.

Poden presentar-se a la licitació entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats d’Ulldecona.

Les proposicions per prendre part en la licitació es podran presentar, al registre general de l’Ajuntament, de 10 a 14 hores, durant el termini dels 15 dies naturals.

https://www.seu-e.cat/web/ulldecona/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/patrimoni/llicencies-d-us-privatiu-174


Data límit per presentar les proposicions: 26 de juny de 2017

 

Concurs cantina bous