Per Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2018, s’ha resolt aprovar les bases del concurs de disseny del logotip anunciador de les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019 i convocar l’esmentat concurs.

Podran participar en aquest concurs tant persones físiques com jurídiques:

  • Si es tracta de persones físiques, hauran de ser majors de 16 anys en el moment de la inscripció, i estar empadronades actualment o haver estat empadronades, en algun moment, al municipi d’Ulldecona.

  • Si es tracta de persones jurídiques, hauran d’estar legalment constituïdes i tenir la seva seu social al municipi d’Ulldecona.

El treball premiat s’utilitzarà com a logotip promocional de les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019 i s’atorgarà un premi en metàl·lic de 350 €.

Els treballs poden lliurar-se personalment o enviar-se per correu certificat administratiu i correctament empaquetats per evitar desperfectes, al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Ulldecona, Carrer Major, número 49, 43550 d’Ulldecona, de 10.00 a 14.00 hores.

El termini de presentació acabarà el dia 13 d’agost de 2018, a les 14.00 hores.

Més informació en les bases del concurs

Bases del concurs

Annex I- Model de sol·licitud general

Annex II- Declaració Obra inèdita i Cessió de drets de reproducció

Annex III- Autorització participació menors

Concurs de disseny del logotip anunciador de les Festes Quinquennals d’Ulldecona 2019