L’Ajuntament d’Ulldecona va aprovar per unanimitat, ahir a la nit en sessió plenària, una nova línea de subvencions destinades a reformes de petits comerços o establiments de nova creació.  El punt entrarà en vigor després de l’exposició pública i de l’aprovació dels pressupostos municipals. El consistori preveu destinar-hi una partida de 10.000 euros, el que permetrà atorgar un mínim de 4 subvencions a l’any, segons l’import de les peticions i la inversió feta. Els ajuts, depen dels casos, poden arribar fins al 30% del cost de les obres i/o actuacions, amb un màxim de 2.500 euros. 

Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits. Un primer inclou tot allò relacionat amb la millora de façanes i revestiments, un segon amb l’adaptació de banys i accessibilitat, i un tercer amb tot allò no comprès en els punts anteriors com retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, aparadors i material inventariable (prestatgeries, caixa registradora o altres). Seran objecte de les ajudes qualsevol dels establiments que estiguin dins de la zona urbana d’Ulldecona i Barris i/o iniciïn la seva activitat al municipi abans de tancar-se el període de la subvenció.

L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha explicat que “aquestes ajudes están pensades com a suport a molts comerciants que volen fer inversions o remodelacions considerades menors i que no poden acollir-se a cap altra línea de subvencions d’altres administracions”. La voluntat del govern municipal és poder “renovar anualment aquesta línea de subvencions que es posarà en marxa per primera vegada en aquest 2018”.

La mesura se suma a les ajudes impulsades ara fa un any, i que també van ser renovades en el mateix ple, destinades a empreses d’Ulldecona que contracten persones desocupades i també a nous autònoms. La quantia dels ajuts en aquest cas és de 500 euros per cada contractació laboral, que compleixi les condicions establertes en les bases de convocatòria, i de la mateixa quantitat per als autònoms i emprenedors que inicien la seua activitat. Els contractes, que han de tenir una durada mínima de 6 mesos i s’han d’iniciar dins l’any en curs, poden ser de jornada completa o parcial. En este darrer cas, l’ajut es reduirà proporcionalment segons les hores de treball. En el cas de les empreses, les persones que es contracten han d’estar en situació de desocupació, registrades al Servei Públic d’Ocupació i el salari ha de ser igual o major que el sou mínim del conveni del sector de l’activitat.

Les dos línies de subvencions donen compliment, segons Ventura, a un dels compromisos del govern municipal de garantir el suport als emprenedors, autònoms, comerços i empreses petites i mitjanes del municipi per tal de dinamitzar un sector econòmic bàsic per al desenvolupament local.

L’Ajuntament d’Ulldecona aprova una nova línea de subvencions per al petit comerç i obertura de nous establiments