L’estat de bona part de les cases del nucli antic és un problema per a molts municipis, entre ells Ulldecona. Hi ha diversos immobles abandonats, molts en mal estat, i alguns dels quals sense propietari identificat, en què s’hauria d’actuar de manera urgent. En total, segons ha informat l’Ajuntament, en els darrers tres anys s’ha dictat una vintena d’ordres d’execució en edificis que causen o poden causar problemes a la via pública. Sobre la majoria d’aquests immobles, els propietaris, a requeriment de l’Ajuntament, ja han actuat d’urgència. En altres, però, s’ha hagut d’obrir expedients amb l’aplicació de multes coercitives per un valor total de 20.100 euros. Gran part d’aquestes sancions s’han imposat a entitats bancàries propietàries d’edificis en mal estat i que no compleixen els requeriments dictats. 

Segons ha destacat l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, “no totes les ordres d’execució corresponen a edificis en runes , sinó que en molts casos només hi ha elements sobre els quals s’ha d’actuar, pot ser un balcó, un arrebossat que comença a caure… ”. Tot i aquestes actuacions ja iniciades, el problema principal en que es troba l’Ajuntament a l’hora d’actuar-hi, és la dificultat de trobar el propietari. Si això és així, el procediment administratiu s’allarga, ja que la via de l’execució subsidiària pot trigar anys, sense tenir en compte el cost econòmic que aquestes actuacions suposa per al consistori.

A banda d’aquesta via, l’Ajuntament d’Ulldecona ha apostat clarament per impulsar mesures per rehabilitar el nucli antic, com ara la línia de subvencions a propietaris per arranjament de vivendes de més de 50 anys. Aquest any 2019 s’obrirà la quarta convocatòria i en total s’hi hauran destinat vora 100.000 euros. Les ajudes, que són del 40% de la inversió en el cas d’habitatges situats dins el nucli antic i d’un màxim del 20% en la resta del municipi, es divideixen en diverses línies segons siguin actuacions sobre façanes i elements patrimonials, cobertes, estructures, accés i mobilitat a l’interior de l’habitatge o millora de l’aïllament tèrmic i acústic dels edificis. Queden excloses de les subvencions totes les obres que impliquen la demolició de façanes i/o enderroc complet dels habitatges.

L’Ajuntament d’Ulldecona ha imposat sancions per més de 20.000 euros per immobles en mal estat en els darres tres anys