L’Ajuntament d’Ulldecona va celebrar la nit de dilluns, 21 de maig, una sessió extraordinària del ple municipal amb diversos punts a l’ordre del dia. Per unanimitat de tots els grups municipals es va aprovar la implantació del Registre General de Personal, una modificació puntual de les Normes Subsidiàries, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local del Mil·liari Romà de la Foia, una modificació de l’ordenança reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles, una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes i la revocació d’una liquidació de l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa Urbana.
 
El darrer punt dins la secció resolutòria de l’ordre del dia era la proposta de Pressupostos per a l’exercici 2018 feta pel govern municipal. Els comptes presentats ascendeixen a la quantitat de 7.457.454 euros.
 
Segons va explicar l’Alcaldessa, Núria Ventura, “els números responen a les necessitats d’Ulldecona i barris i donen continuïtat als dels passats exercicis per tal d’assolir els compromisos marcats a principi de mandat, amb quatre eixos fonamentals d’actuació: Afavorir la reactivació econòmica, potenciant el suport al teixit empresarial, comercial i apostant per la innovació; Aprofundir en les polítiques d’ocupació, cohesió social i suport a les famílies; Millora de l’espai públic intensificant les tasques de manteniment a la via pública, amb inversió continuada en carrers, voreres, supressió de barreres arquitectòniques, renovació de la xarxa d’enllumenat per fomentar l’estalvi energètic, atenció i cura del patrimoni, entre altres; i un darrer àmbit de participació i transparència”.
 
Aquests objectius polítics tenen la seva plasmació en accions concretes, moltes de les quals són transversals i tenen efecte positiu sobre diversos dels eixos fonamentals de l’acció de govern.
 
En concret, els ingressos es reparteixen per capítols de la següent manera:
1. Impostos directes: 2.461.000 euros
2. Impostos indirectes: 200.000 euros
3. Taxes, preus públics i altres ingressos: 883.250 euros
4. Transferències corrents: 1.617.000 euros
5. Ingressos patrimonials: 196.740 euros
7. Transferències de capital: 778.464
9. Passius financers: 1.321.000 euros
 
Pel que fa als capítols de despeses:
1. Despeses de personal: 2.015.250 euros
2. Despeses corrents en béns i serveis: 2.353.750 euros
3. Despeses financeres: 75.000 euros
4. Transferències corrents: 322.797 euros
5. Fons de contingència: 18.156 euros
6. Inversions reals: 1.351.000 euros
9. Passius financers: 1.351.000 euros
 
 
Aquest és un resum de les partides de despeses dels Pressupostos 2018:
 
1. Ajuts de foment
En règim de concurrència: 80.000 euros (inclou els ajuts de rehabilitació de façanes i vivendes, les subvencions de creació d’ocupació per a autònoms i empreses, les subvencions de material escolar i una nova línia de subvencions a petits comerços)
A grups polítics: 16.140 euros
Nominatius: 176.257 euros (subvencions a entitats socials, culturals, esportives i econòmiques)
 
2. Cost dels serveis públics
Policia Local: 549.500
Administració urbanística: 68.750
Brigada Municipal: 326.750
Espai Públic urbà: 75.000
Clavegueram: 48.000
Aigua Potable: 13.500
Recollida Escombraries: 360.000
Neteja viària: 131.000
Cementeris: 27.250
Enllumenat públic: 47.500
Jardins: 94.500
Vigilància Rural: 32.250
Prestacions per incapacitat temporal: 14.000
Benestar Social: 10.000
Foment de l’Ocupació: 59.750
Sanitat: 26.750
Educació: 159.250
Biblioteca: 66.750
Equipaments culturals: 31.000
Activitats Culturals: 24.250
Patrimoni Històric: 25.000
Joventut: 96.000
Festes: 240.000
Esports: 202.250
Mercat Municipal: 2.000
Turisme: 77.000
Promoció econòmica: 26.500
Espai Públic rural: 55.000
Òrgans de govern: 133.000
Administració general: 1.202.500 (inclou partides com l’energia elèctrica i execució d’una sentència judicial entre altres)
Neteja edificis municipals: 43.500
Administració financera: 100.500
 
3. Deute públic
Amortitzacions: 1.351.000 euros
Interessos: 75.000 euros
 
4. Inversions reals:
1.321.000 euros (inclou arranjament de carrers, canvis d’enllumenat públic, reacondicionament de camins, inversions de reposició en material, maquinària i mobiliari urbà, parcs infantils, la millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, reacondicionament de depuradores i la partida de 100.000 euros per elegir en pressupostos participatius, entre altres)
 
5. Transferències entre administracions: 50.400 euros
 
6. Fons de contingència: 18.656’59 euros
 
Els comptes van rebre només els vots favorables dels cinc regidors que formen el govern municipal (Socialistes Ulldecona). Els sis regidors dels grups CiU, MU i CUP van votar-hi en contra i els dos del PP es van abstenir.
 
En acabar el ple, Ventura va lamentar la paràlisi que aquest fet suposa sobre l’acció de l’Ajuntament i els perjudicis que comportarà sobre el municipi, on és la primera vegada que l’oposició impedeix l’aprovació dels pressupostos. Davant aquest escenari, el govern municipal decidirà en breu quines accions emprèn per tal de poder continuar treballant i desbloquejar les inversions, subvencions i demés accions previstes pels propers mesos.
 
Dins la secció de control del plenari municipal, tots els grups van recolzar una declaració institucional sobre la sentència del cas de La Manada proposada pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya. En canvi, va ser rebutjada la moció de suport als comitès de defensa de la república presentada per CiU, MU i CUP amb 7 vots en contra (SU i PP). Els mateixos grups van presentar una moció per l’alliberament dels presos polítics, aprovada per 11 vots a favor (SU, CiU, MU i CUP) i 2 en contra (PP). El quart punt d’aquesta secció, una moció presentada per Socialistes Ulldecona de suport a morir dignament va ser aprovada per 11 vots a favor (SU, CiU, MU i CUP) i 2 en contra (PP).
 
Ulldecona, 22 de Maig de 2018
L’oposició bloqueja l’aprovació dels pressupostos 2018