Oferta pública d’ocupació

Informació

L’oferta pública d’ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral.

A l’Ajuntament d’Ulldecona, la competència per aprovar l’oferta pública d’ocupació és, per delegació de l’Alcaldia de la Junta de Govern Local, qui l’aprova anualment en els termes que estableixi en cada moment la legislació aplicable.

L’execució de l’oferta pública d’ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les corresponents convocatòries per la Junta de Govern Local que seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o al Butlletí Oficial de l’Estat. Al mateix temps, es publicaran al web de la corporació i al tauler d’anuncis.

Processos selectius

Informació

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Tauler d’anuncis i/o en la pàgina web de l’Ajuntament d’Ulldecona.

Convocatòries
Buy now