jutjat-520x245

Un cop esgotat els 4 anys d’exercici de l’actual Jutgessa de Pau substituta, l’Ajuntament d’Ulldecona ha incoat ja expedient administratiu per tal de procedir a l’elecció de jutge/ssa de pau substitut/a, tal com publica el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del passat 2 de maig.

Per aquest motiu, segons el que disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’obre termini perquè les persones que, reunint les condicions exigides per la llei, desitgin ocupar aquests càrrecs, puguin presentar sol·licitud durant els quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPT. Les sol·licituds hauran de presentar-se, durant el termini establert, a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 10 a 14h, fins al 17 de maig. 

Procediment per elegir nou Jutge/ssa de Pau substitut/a a Ulldecona