Què és la col·laboració social?
La col·laboració social és una mesura de foment de l’ocupació que fa possible que les administracions públiques puguin disposar de forma temporal de persones desocupades i perceptores de prestacions per desocupació per dur a terme obres i serveis d’interès general.
Quins requisits han de complir els programes de col·laboració social?
  • Han de ser d’utilitat social i beneficiar a la comunitat en general.
  • La durada màxima del treball ha de ser la que li manqui a la persona treballadora per percebre la prestació o subsidi per desocupació que se li hagi reconegut.
  • No haurà de suposar un canvi de residència habitual per a la persona beneficiària.
  • El lloc de treball haurà de coincidir amb les aptituds físiques i professionals de la persona.
A qui s’adreça?
  • Persones desocupades.
  • Inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Perceptores de prestacions per desocupació (contributiva o assistencial).
  • I que tinguin registrada la seva demanda amb l’ocupació i la categoria professional establerta específicament al programa de col·laboració social.
Com es calcula l’import que rebrà la persona beneficiària?
Mentre es desenvolupin els treballs de col·laboració social, la persona beneficiària seguirà rebent la prestació per desocupació o pensió que rebia anteriorment. A més, l’Administració sol·licitant es compromet a complementar la prestació per desocupació fins a l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva que percebi.

En tot cas, es garantirà el 100% del salari mínim interprofessional vigent. La retribució que abona l’entitat és en concepte de complement de la prestació, no de salari. Així mateix, l’administració haurà d’abonar les cotitzacions a la Seguretat Social per accidents de treball i malaltia professional, i els costos dels desplaçaments de les persones treballadors des del seu domicili habitual fins al lloc de treball, si és el cas.

Els programes de col·laboració social impliquen una relació contractual entre la persona seleccionada i l’administració sol·licitant?
No. La participació en un programa de col·laboració social no implica ni suposa, en cap cas, l’existència d’una relació laboral entre l’administració pública sol·licitant i la persona seleccionada. Es tracta de, mitjançant la subscripció d’un programa de col·laboració social, posar a disposició de les diferents administracions públiques persones perceptores de prestacions per desocupació.
Hi ha establert un període de prova i/o de vacances en els projectes de col·laboració social?
L’adscripció a un programa de col·laboració social no està regulada per l’Estatut dels Treballadors per la qual cosa no comporta els drets i els deures derivats d’una relació laboral. Per aquesta raó, en un programa de col·laboració social no es pot parlar de període de prova.

Així mateix, normativament no es recull el dret de gaudir un període de vacances. Això no obstant, les parts poden acordar períodes de descans equiparables a la resta de persones treballadores de l’entitat.

Els programes de col·laboració social generen una nova prestació per desocupació?
No. Durant el període que es desenvolupa el programa de col·laboració social, les persones adscrites al programa estan en situació d’alta a la Seguretat Social com a perceptores de prestacions per desocupació. L’administració pública sol·licitant només cotitzarà a la Seguretat Social per contingències d’accidents de treballs i malalties professionals però no per desocupació, i no genera un nou dret a prestació per desocupació.
Quines condicions té aquest programa específic?
El treball es realitzarà en edificis i equipaments municipals, preferentment a les escoles, per la qual cosa, per norma general l’horari s’haurà d’adaptar a l’horari escolar, ja que mentre es realitzen classes, no es poden realitzar tasques de neteja.

L’oficina de treball preseleccionarà un nombre mínim de persones candidates per adscriure-les al programa, posteriorment, l’Ajuntament determinarà les persones seleccionades participants en el programa.

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones participants en el mercat ordinari de treball. Per aquest motiu, en el cas que la persona acrediti que serà contractada, l’oficina de treball facilitarà a l’entitat altres persones candidates perquè es faci una nova selecció per cobrir l’adscripció i la persona contractada podrà abandonar el programa.

En el cas de renúncia voluntària escrita de la persona adscrita. La renúncia l’ha de presentar la persona a l’oficina de treball perquè se li expliquin les conseqüències que aquesta renúncia pot comportar, ja que es tracta d’un incompliment de les obligacions que la persona té com a perceptora de prestacions.

Més informació
Servei públic d’ocupació de Catalunya

 

Buy now