Informació General
 • Durada: gener – maig de 2018
 • Preu: 50 euros
 • Lloc: Escola Ramón y Cajal d’Ulldecona
 • Inscripcions: Punt d’Informació Juvenil d’Ulldecona (Lúdik)
 • Horaris:
  • Nivell B2: Dilluns de 19.00 h a 21.00 h
  • Nivell C2: Dimarts de 19.00 h a 21.00 h
Català Nivell B2
Es correspon amb el quart dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Fins al gener de 2014, la denominació d’aquest certificat era Certificat de nivell intermedi de català (B).

Objectius

La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de l’examinand per afrontar un ampli ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística —no necessita confiar en estructures i fórmules fixades ni limitar-se a torns breus d’intervenció. Ha de demostrar un grau suficient de recursos lingüístics que li permetin expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

Estructura de la prova

La prova consta de cinc àrees:

Àrea Percentatge en relació amb el total de la prova Temps
Comprensió lectora 20% 1 h
Expressió escrita 20% 1 h 30 min
Comprensió oral 20% 1 h 15 min
Gramàtica i vocabulari 20% 1h
Expressió oral 20% 30 min

L’examinand és considerat apte si obté com a mínim un 60% de la puntuació en l’àrea d’expressió oral i un 60% en la resta de la prova.

1. Àrea de comprensió lectora

L’examinand ha de ser capaç d’entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de caràcter no especialitzat. Ha de poder fer una comprensió general i detallada i inferir informació, punts de vista i actituds implícites en el text, aplicant diferents estratègies de lectura d’acord amb l’objectiu.

L’àrea consta de tres exercicis, amb un total de 21 ítems del tipus següent:

 • Veritat/fals
 • Elecció múltiple
 • Aparellar

2. Àrea d’expressió escrita

L’examinand ha de ser capaç d’escriure textos descriptius, narratius o discursius de caràcter no especialitzat relacionats amb l’àmbit privat, laboral o acadèmic. Els textos han de presentar una estructura coherent, les idees han d’estar clarament cohesionades i l’expressió s’ha d’adequar a la situació. L’examinand ha de tenir un ventall suficient d’estructures lingüístiques i de lèxic que li permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb una correcció ortogràfica acceptable.

L’àrea consta de dues parts: una tasca obligatòria, en què ha d’escriure un text de registre informal i una tasca a escollir entre tres opcions, en què ha de redactar un text en registre formal.

Els textos poden ser cartes, redaccions, informes senzills… i s’han de redactar d’acord amb un propòsit i per a un destinatari especificat.

3. Àrea de comprensió oral

L’examinand ha de ser capaç de dur a terme una comprensió general i detallada de textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana, d’extensió diversa, com ara: diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències…. N’ha de poder entendre el sentit general, la informació principal i els detalls concrets així com deduir significats no explícits (intencions, actituds, sentiments…).

L’àrea consta de tres parts, amb els textos i les tasques corresponents, amb un total de 15 ítems del tipus següent:

 • Elecció múltiple
 • Prendre notes i resposta breu

4. Àrea de gramàtica i vocabulari

L’examinand ha de demostrar que té un domini suficient del sistema lingüístic a través de la realització de diversos exercicis, la majoria dels quals es basen en textos.

Així, l’àrea consta de sis exercicis en què l’examinand ha de demostrar que té uns coneixements que li permeten dur a terme les següents tasques: aplicar les convencions ortogràfiques generals; generar estructures en català (discurs indirecte, correlacions verbals, perífrasis, oracions impersonals…); seleccionar elements lèxics o gramaticals d’acord amb el context semàntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els principals mecanismes de derivació i escollir el significat d’una paraula o expressió.

Els tipus d’ítems utilitzats són:

 • Omplir buits (grafies, accents…)
 • Completar un text a partir d’ítems d’elecció múltiple
 • Transformació
 • Derivació

5. Àrea d’expressió oral

La prova es realitza amb dos examinands alhora. L’examinador els proporciona el material de suport necessari (fotografies, textos, dibuixos…).

L’examinand ha de demostrar que és capaç d’organitzar i regular el propi discurs, d’interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d’interès general.

L’àrea consta de tres parts, cadascuna enfocada a un objectiu diferent: a la primera part l’examinand ha de parlar sobre un tema durant un minut, a la segona part els dos examinands han d’arribar a un acord o prendre una decisió a partir d’una tasca i a la tercera part han de dur a terme una conversa.

Català Nivell C2

La Direcció General de Política Lingüística ha desenvolupat una nova prova de competència lingüística de nivell superior, que es comença a administrar l’any 2014. Es correspon amb el sisè nivell en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa. Fins al gener de 2014, la denominació d’aquest certificat era Certificat de nivell superior de català (D).

Destinataris i objectius

La prova s’adreça a persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten acreditar un nivell molt alt de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

La persona que s’examina ha de demostrar que:

 • Pot entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.

 • Pot argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i pot presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.

 • Pot interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Pot exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Pot generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.

 • Pot produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.  

 • Pot comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió.

Estructura de la prova

La prova consta de tres àrees: 

Àrea

Percentatge en relació amb el total de la prova

Temps

Comprensió lectora i expressió escrita

57%

3h 30 min

Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari)

16%

45 min

Comprensió lectora i expressió oral

27%

10 min

30 min de preparació

Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria.

Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora i expressió escrita

L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.

Conté tres tasques:

 1. Tasca de transformació
 2. Tasca de síntesi i valoració
 3. Tasca d’argumentació

2. Àrea d’ús de la llengua

L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.

Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:

 1. El coneixement de la gramàtica
 2. El coneixement del lèxic
 3. El coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals

3. Àrea de comprensió lectora i expressió oral

L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.

Consta de dues tasques:

a) Presentació o argumentació formal (part monologada)

b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció)

 

Buy now