Treball als Barris
El SOC dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.
Mitjançant el Projecte Treball als barris es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en aquells barris i àrees urbanes.
La Carta de serveis del Projecte Treball als barris consta de 7 tipus d’accions agrupades en 5 programes:

 • Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
 • Programa B: Programes de qualificació professional.
 • Programa C: Programes mixtos de formació i treball.
 • Programa D: Programa d’experienciació laboral.
 • Programa E: Programes de desenvolupament local.
Entitats beneficiàries
Ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Llistat projectes).
Normativa
 • Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.
Projectes aprovats
Dispositius de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials
La necessitat de donar assistència i suport al gran nombre de persones en risc d’exclusió social, les elevades dades d’atur, amb creixement constant del nombre d’aturats de llarga durada i la saturació dels serveis públics per atendre aquest gruix important de població justifiquen l’existència i consolidació d’un servei d’inserció laboral, coordinat amb el SOC, programes d’altres administracions, Serveis Socials i resta de teixit social i econòmic local.
El programa s’executarà conjuntament amb el Consell Comarcal del Montsià, dintre del projecte Montsià Actiu, es coordinaran accions formatives i es tractaran els usuaris indistintament del tècnic que els atengui, de manera que els tècnics i tècniques propis/es seran un més dels tècnics comarcals, per tal d’oferir un millor servei als usuaris i optimitzar els recursos.
Objectius del dispositiu
 • Millorar les actituds, capacitats i habilitats de les persones en situació d’atur en relació amb el món laboral.
 • Millorar les actituds, capacitats i habilitats de les persones en situació d’atur en relació amb el món laboral.
 • Millorar el coneixement i la utilització de les tècniques de recerca activa de feina per part dels usuaris/àries del dispositiu.
 • Millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.
 • Treballar per evitar el fracàs escolar i la manca de formació de les persones en atur.
 • Detectar necessitats formatives i aprofitar els recursos del sistema educatiu reglat.
 • Facilitar eines i ajudar a les persones en situació de reciclatge professional a estar preparades per una nova ocupació.
 • Fomentar la inserció laboral de les persones aturades.• Fer partícips a l’empresa en la millora de l’ocupabilitat de les persones (pràctiques en empresa).
 • Minimitzar el risc d’exclusió social i facilitar la integració de nouvinguts i persones no integrades.
 • Proporcionar competències bàsiques a les persones que no les tenen cobertes i estan excloses del mercat laboral per aquest motiu.
 • Conèixer les necessitats en recursos humans de les empreses.
 • Promoure el suport, la diversificació i diferenciació de les activitats industrials amb presència al territori (objectiu 3.3 Estratègia territorial Montsià 2026).
 • Promoure un pla de polígons territorial i amb un únic i consensuat model de gestió (objectiu 3.4 Estratègia territorial Montsià 2026).
 • Fomentar la col·laboració públic – privat (alineat amb l’objectiu 3.12 de l’Estratègia territorial Montsià 2026).
 • Posicionar el dispositiu d’Inserció Sociolaboral ANEM?, ACTIVA’T!, com un agent clau en les relacions empresa – administració.
 • Posicionar el dispositiu d’Inserció Sociolaboral ANEM?, ACTIVA’T! com un agent clau per a les persones en situació d’atur.
Tipologia de beneficiaris del dispositiu
El col·lectiu destinatari del dispositiu són les persones en situació d’atur o que busquen una millora laboral i que voluntàriament vulguin participar en aquest dispositiu. Amb l’experiència d’anteriors dispositius, els principals beneficiaris són persones amb baix nivell formatiu, que no tenen totes les competències bàsiques assolides i en situació d’exclusió social o propera. Existeix un nombre important de joves amb formació general però que necessiten orientació per seguir la seva carrera professional o marcar-se uns objectius laborals i formar-se per poder-los aconseguir. També es treballa amb les dones, que estan especialment afectades per l’atur i necessiten un impuls per recuperar nivells d’ocupació similars als dels homes. Com l’àrea d’actuació engloba una gran part de la població, els beneficiaris són de molts tipus i per això hem de preparar un projecte amb múltiples cares i adaptable a aquesta diversitat de beneficiaris.
Programes d’experienciació laboral
 • Dinamitzador comercial – nucli històric. Contractació d’una persona durant 6 mesos.
 • Adequació de l’entorn urbà. Contractació de quatre persones durant 6 mesos.
 • Adequació i manteniment de parcs, jardins i entorn forestal. Contractació de cinc persones durant 6 mesos a mitja jornada.
 • Manteniment i neteja de via pública i equipaments municipals. Contractació de dos persones durant 6 mesos.
 • Agent cultural i dinamitzador juvenil. Contractació d’una persona durant 6 mesos.
Més informació
Servei públic d’ocupació de Catalunya

 

Buy now