La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Ulldecona, dins del Pla d’Acció Municipal 2018 (PAM 2018) per despeses corrents, per import de 124.248 .

Subvenció Pla d’Acció Municipal – PAM 2018 – Despeses corrents