Nom del tràmit

SUBVENCIONS PER A GIMNASOS, BARS I RESTAURANTS AFECTATS PER LA RESOLUCIÓ SLT/1/2021, DE 4 DE GENER

Objecte L’objecte d’aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit empresarial del municipi durant el període de vigència de l’estat d’alarma, per tal de preservar l’activitat econòmica i els llocs de treball, mitjançant la cobertura de part de les pèrdues patides per les empreses degut a la situació d’emergència sanitària, atès que el 4 de gener el Govern de la Generalitat va dictar Resolució que afectava especialment els sectors de gimnasos, bars i restaurants.
Qui el pot demanar Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms, comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives…), que tinguin llicència atorgada per l’Ajuntament d’Ulldecona com a gimnàs, bar o restaurant (en cas de tenir llicència com a Bar/Restaurant computarà com a restaurant) i que s’hagin vist afectades com a conseqüència de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.
Els beneficiaris hauran d’estar inclosos en algun dels supòsits d’exempció o de no subjecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques previstos en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Es considera PIME aquella empresa que compleixi els criteris enumerats en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
El beneficiari de la subvenció haurà de complir els requisits enumerats en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. Excepcionalment, podran accedir a la condició de beneficiari, aquelles empreses que mantinguin algun deute pendent amb l’Administració municipal, sempre i quan aquest no tingui una antiguitat superior a 6 mesos.
El compliment dels requisits enumerats en aquest article s’acredita mitjançant la presentació d’una declaració responsable.
Període de l’any en què es pot demanar La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. El termini de sol·licitud és fins al 31 de maig de 2021.
Quantia

La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 433.48104 de l’exercici 2021 i la quantia global màxima de les subvencions que s’atorgaran serà de 35.000,00€.

La quantia individual de la subvenció per a cada beneficiari és la següent:

  • Gimnàs: 600,00€
  • Bar: 600,00€
  • Restaurant: 1.000,00€

Es podrà sol·licitar una única subvenció per llicència.

Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Altres informacions [Bases en PDF] [Convocatòria]
On es pot tramitar
  • Telemàticament a la Seu electrònica (omplir la instància i adjuntar la sol·licitud i documentació necessària)
  • Presencialment presentant la sol·licitud i documentació al Registre d’Entrada de l’ajuntament (de dilluns a divendres de 10h a 14h)
Documentació necessària
  • Sol·licitud
  • Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. (incorporada a la sol·licitud)
  • Justificant de la titularitat del compte bancari on s’ingressarà l’import de la subvenció.
  • Memòria descriptiva a la qual fa referència l’apartat setè d’aquesta convocatòria
Justificació Els sol·licitants de la subvenció, juntament amb la sol·licitud, han d’aportar una memòria descriptiva sobre l’afectació que ha tingut la Resolució SLT/1/2021 respecte de la seva activitat. S’hauran d’indicar, en especial, els períodes durant els quals no s’ha pogut exercir l’activitat. En cas d’haver accedit a la situació d’ERTO, caldrà adjuntar la resolució estimatòria d’aquest.

Tràmit SUB_08

Buy now