Nom del tràmit Ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2019
En què consisteix L’objecte d’aquestes bases reguladores específiques és la convocatòria de subvenció municipal per a les empreses, professionals o autònoms del municipi, que contractin laboralment persones desocupades empadronades a Ulldecona; i subvenció per a nous autònoms d’Ulldecona.
Qui el pot demanar Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts, en la modalitat de foment de la contractació laboral, totes aquelles persones físiques (autònoms, professionals, artistes…), jurídiques (societats mercantils, cooperatives, associacions, fundacions…) o entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns…) que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, empresarials, professionals o artístiques. En especial, podran ser beneficiaris les empreses d’inserció i centres de treball amb l’objectiu d’inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió.
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts, en la modalitat d’autònoms que iniciïn la seva activitat, totes les persones físiques (autònoms, professionals, artistes…) que iniciïn activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, empresarials, professionals o artístiques i no hagin estat donats mai d’alta com autònoms o faci més de 6 mesos que no ho estan.
Període de l’any en què es pot demanar Durant tot l’any, el termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 31 de desembre de 2019
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Ajut de foment de l’ocupació destinat a empreses d’Ulldecona que contractin persones desocupades i a nous autònoms empadronats a Ulldecona, any 2019
[bases en PDF]
Altres informacions S’ha de sol·licitar a la primera planta de l’Ajuntament, despatx número 10 (Registre General d’Entrada)
On es pot tramitar Secretaria
Documentació necessària EN LA MODALITAT DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL:    

 • Instància subscrita per l’interessat, en el model oficial establert a l’efecte. (Annex 1).
 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT.
 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Informe de treballadors en alta de tots els CCC de l’empresa en el moment de la contractació del treballador.
 • Informe de vida laboral de tots els CCC de l’empresa referits a 6 mesos anteriors a la data d’alta del treballador. En el cas que algun treballador hagi causat baixa, caldrà justificar que no s’ha degut a un comiat improcedent.
 • Declaració dels treballadors contractats a través d’ETT en el moment de la contractació del treballador i durant els sis mesos anteriors a aquesta. (Annex 2).
 • Si s’escau, declaració d’accionistes amb participació significativa (>20%) i membres dels òrgans d’administració. (Annex 3).
 • Certificat del treballador com a demandant d’ocupació al SOC.
 • Contracte de treball.

EN LA MODALITAT D’AUTÒNOMS QUE INICIÏN LA SEVA ACTIVITAT:

 • Instància subscrita per l’interessat, en el model oficial establert a l’efecte. (Annex 1).
 • Declaració responsable o certificats de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
 • Informe de la vida laboral del beneficiari referit als sis mesos anteriors a l’alta com a autònom fins al moment de presentació de la sol·licitud.

Tràmit SUB_02

Buy now