Nom del tràmit Bases per a la concessió de microcrèdits per a pal·liar els efectes econòmics de l’emergència sanitària derivada de la COVID-19
En què consisteix Per resolució de l’Alcaldia es concedirà un microcrèdit sense interessos de 600 euros a tots els beneficiaris que es trobin en la situació indicada en aquestes bases i hagin presentat la sol·licitud i la documentació requerides, per ordre de presentació i fins esgotar la disponibilitat pressupostària existent.
Els préstecs s’hauran de reintegrar tan prompte es disposi de recursos per a fer front al seu pagament i coma molt tard el dia 31 d’agost de 2020 (en un únic pagament) o el dia 15 de novembre de 2020 (fraccionant la devolució en 6 quotes mensuals de 100 euros).
En cas d’experimentar dificultats per al pagament en aquestes dates, es podrà demanar una pròrroga extraordinària, justificant els motius que obliguen a sol·licitar-la.
Aquells préstecs que es reintegren a l’Ajuntament serviran per a ampliar la línia de préstecs i concedir-ne denous als beneficiaris que hagin pogut quedar fora per esgotament de les disponibilitats pressupostàries
Qui el pot demanar 1- Microempreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms, comunitat de béns…), que s’hagin vist obligades a demanar la prestació per cessament d’activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.
2- Treballadors afectats per un ERTO o que hagin patit l’extinció del seu contracte de treball com a conseqüència de l’emergència sanitària.

 

Es considera microempresa aquella que compleixi els criteris enumerats en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.
Per Decret d’Alcaldia es podran afegir nous col·lectius beneficiaris, en funció de la disponibilitat pressupostària i de l’evolució de la situació econòmica

Període de l’any en què es pot demanar Les sol·licituds es podran presentar a partir de la publicació de les presents bases i fins que s’esgoti la consignació pressupostària destinada a la present línia de crèdit, o fins que es declari el seu tancament, per haver desaparegut les causes que han motivat la seva creació..
Què heu de fer Emplenar la sol·licitud i presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, adjuntant la documentació requerida amb els models d’impresos associats
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Altres informacions [Bases en PDF]
On es pot tramitar Registre General Ajuntament o per correu electrònic a: microcredits.covid@ulldecona.cat (en cas d’enviar un correu electrònic, us contestarem confirmant la recepció, si no rebeu la confirmació en 48 hores, us recomanem tornar a enviar la documentació, segurament no ha arribat correctament).
Documentació necessària Sol·licitud subscrita per l’interessat, en el model oficial establert a l’efecte (Sol·licitud). A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
• Microempreses: Sol·licitud de prestació per cessament d’activitat presentada a la Mútua o a l’Administració de la Seguretat Social, amb tots els documents que s’hi van adjuntar.
• Treballadors: Certificat d’empresa

Tràmit SUB_07

Buy now