Nom del tràmit

SUBVENCIONS PER A EMPRESES PER MOTIU DE LA COVID-19

Objecte L’objecte d’aquesta subvenció és contribuir al manteniment del teixit empresarial del municipi durant el període de vigència de l’estat d’alarma, per tal de preservar l’activitat econòmica i els llocs de treball, mitjançant la cobertura de part de les pèrdues patides per les empreses degut a la situació d’emergència sanitària.
Qui el pot demanar

Poden ser beneficiaris de les subvencions les PIME, qualsevol que sigui la seva forma jurídica (autònoms,comunitats de béns, societats mercantils, cooperatives…), que s’hagin vist afectades com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

Els beneficiaris hauran d’estar inclosos en algun dels supòsits d’exempció o de no subjecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques previstos en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es considera PIME aquella empresa que compleixi els criteris enumerats en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.

Excepcionalment, podran accedir a la condició de beneficiari, aquelles empreses que mantinguin algun deute pendent amb l’Administració municipal, sempre i quan aquest no tingui una antiguitat superior a 6mesos.

Període de l’any en què es pot demanar La convocatòria es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. En la convocatòria s’indicarà el termini i la forma de presentació de sol·licituds.
Quantia La quantia global màxima de les subvencions i les quanties individuals es concretaran en la convocatòria, en funció de les disponibilitats de crèdit en l’aplicació pressupostària 434.47900. Les quanties individuals de la subvenció es graduaran en funció dels diferents nivells d’afectació i de cobertura, amb l’objectiu de concentrar l’acció compensatòria en aquells destinataris que més pèrdues hagin patit i/o que menys possibilitats d’accés a ajudes concedides per altres Administracions hagin tingut.
Què heu de fer Les subvencions es concediran a tots aquells beneficiaris que compleixin els requisits enumerats a l’article 2 d’aquestes bases. En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a subvenció superi l’import màxim previst a la convocatòria, es prorratejarà l’import global màxim previst a la convocatòria entre els beneficiaris de la subvenció.
Què podeu fer telefònicament Per qualsevol aclariment podeu trucar al 977 57 30 34
Preu / Taxa No té cap cost
Altres informacions [Bases en PDF] [Convocatòria]
On es pot tramitar
  • Telemàticament a la Seu electrònica (omplir la instància i adjuntar la sol·licitud)
  • Presencialment presentant la sol·licitud al Registre d’Entrada de l’ajuntament (de dilluns a divendres de 10h a 14h)
Documentació necessària – Sol·licitud
– Declaració responsable en la qual el beneficiari indiqui que compleix tots els requisits exigits en l’article 13 de la Llei General de Subvencions. (incorporada a la sol·licitud)
– Justificant de la titularitat del compte bancari on s’ingressarà l’import de la subvenció.
Justificació

Els beneficiaris hauran de justificar l’aplicació dels fons rebuts mitjançant la presentació del compte de pèrdues i guanys corresponent als exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020. Aquest document s’acompanyarà de les declaracions tributàries de l’impost sobre els beneficis empresarials (IRPF o IS, segons el cas).

El termini màxim per a presentar la justificació acabarà el dia 31 de juliol de 2021.

Aquells destinataris de la subvenció que hagin vist augmentat el seu benefici empresarial en l’any 2020 (sense tenir en compte l’import d’aquesta subvenció) en comparació amb els anys 2017, 2018 i 2019, hauran de reintegrar la subvenció.

Tràmit SUB_08

Buy now