L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Entre les seves funcions es troba realitzar treballs de camp directament en les zones del territori objecte d’estudi en cada moment. Per aquest motiu, l’Institut ha encarregat a l’empresa AIRBUS DS Geo SGSA la realització de treballs de camp en diversos municipis, entre ells Ulldecona, que inclouen medicions del terreny amb la instrumentació corresponent i/o la comprovació d’aixecaments cartogràfics i topogràfics.

Treball de camp de l’Institut Cartogràfic i Geològic a Ulldecona i altres municipis