Adif va aprovar el passat mes de gener el projecte de construcció per a la implantació de l’ample de via estàndard al corredor del Mediterrani, tram Castellbisbal-Múrcia, Subtram Vinaròs-Vandellòs. Per aquest motiu, se sotmet aquests dies a exposició pública la relació de béns i drets afectats l’expropiació dels quals és necessària per a l’execució de les esmentades obres, amb l’objecte que les persones afectades puguin aportar dades oportunes per a la rectificació de possibles errades en la relació, o bé oposar-se per raons de fons a la necessitat de l’ocupació.

En el cas del terme municipal d’Ulldecona, hi ha 10 propietats afectades, que van dels 2 fins als 231 m2. El projecte consisteix en dotar al tram objecte d’actuació de l’amplada de via estàndard mitjançant el canvi d’amplada actual 1.668 mm. a 1.435 mm. Per qualsevol consulta, poden posar-se en contacte en Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Ulldecona (de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h o al telèfon 977573034).

 

Un total de 10 propietats queden afectades al terme d’Ulldecona per la implantació de l’ample europeu al Corredor del Mediterrani